Zadzwoń: 728 879 433

Darmowa dostawa

Reklamacje

Zasady reklamacji towaru opisane są w regulaminie, w § 5 oraz w § 6 – w punktach od 17 do 27.

 § 5 
REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

– pisemnie na adres: EPEE Polska sp. z o.o., al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@epee.pl;

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

– dołączenia zdjęcia produktu,

– żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

– danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi powyższe mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt własny dostarczyć produkt wadliwy na adres: EPEE Polska sp. z o.o., al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin. Koszt ten, w przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie zwrócony.
 1. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna.
 1. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

§ 6 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

Potrzebujesz pomocy, napisz do nas:


  Darmowa dostawa

  Dla wszystkich zamówień

  Łatwe zwroty

  14-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

  Gwarancja jakości

  Produkty najwyżej jakości

  Bezpieczne płatności

  Przelewy24 / MasterCard / Visa