Zadzwoń: 728 879 433

Darmowa dostawa

Regulamin

Regulamin z dnia 01.10.2022 r.

§ 1
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EPEE.PL

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.epee.pl (zwanym dalej Witryną) prowadzony jest przez spółkę EPEE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000204524, posiadająca NIP: 9552089043, REGON: 812676849, adres poczty elektronicznej: sklep@epee.pl (zwaną dalej Sprzedawcą).
 1. Sprzedawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej Sklepem Internetowym), w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 1. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny który złożył Zamówienie (dalej zwany Klientem). Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2 
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 5 Regulaminu.
 1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 1. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

– Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

– Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, pod warunkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży.

– Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez
(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

– Przed wciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę” Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

– Sprzedawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „Kupuję i płacę”, poinformuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o:
a) głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, adresie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
c) adresie, adresie poczty elektronicznej pod którym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą;
d) adresie, pod którym Klient może składać reklamacje;
e) łącznej cenie towaru obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe;
f) sposobie i terminie zapłaty;
g) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
i) kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy
j) obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
k) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (o ile występują);
l) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

– Wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w lit. b)-d) oraz f)-l) powyżej, następuje w drodze niniejszego Regulaminu.

 1. Klient poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
 1. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

§ 3
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– Płatność za pobraniem
– Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
– Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności”

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Termin płatności:

– W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W razie braku zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży, zamówienie zostaje anulowane a umowa zostaje uznana za niezawartą.

– W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W razie braku zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży, zamówienie zostaje anulowane a umowa zostaje uznana za niezawartą.

§ 4 
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy oraz odbioru produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa towaru” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

– Przesyłka kurierska.

 1. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 § 5 
REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

– pisemnie na adres: EPEE Polska sp. z o.o., al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@epee.pl;

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

– dołączenia zdjęcia produktu,

– żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

– danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi powyższe mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt własny dostarczyć produkt wadliwy na adres: EPEE Polska sp. z o.o., al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin. Koszt ten, w przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie zwrócony.
 1. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna.
 1. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

§ 6 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

§ 7 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 29 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

– pisemnie na adres: EPEE Polska sp. z o.o., al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@epee.pl;

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w zakładce “Odstąpienie od umowy“. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, ale nie musi.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostawy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: EPEE Polska sp. z o.o., al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 1. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

a. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 1. Zmiana Regulaminu:

– Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

– Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie.

– Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny treści naruszających prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Darmowa dostawa

Dla wszystkich zamówień

Łatwe zwroty

14-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarancja jakości

Produkty najwyżej jakości

Bezpieczne płatności

Przelewy24 / MasterCard / Visa